Leren in de techniek
Algemene doelstelling:
• het verder ontwikkelen van competentiegericht technisch beroepsonderwijs voor bètatechnici en vakkrachten op basis van regionale visie, in samenspraak met het bedrijfsleven

Specifieke doelstellingen:
• versterken doorlopende leerlijnen van het voortgezet onderwijs (respectievelijk MBO en HBO)
• versterken van betrokkenheid bedrijfsleven bij het vormen van nieuw curriculum, het accommoderen van Beroepsbegeleidende Leerweg-trajecten (BBL) en het afnemen van stages
• meer betrokkenheid van docenten bij het bedrijfsleven
• het benutten en verder uitwerken van specifieke kansen voor de regio

Activiteiten
• bevorderen van structurele samenwerking onderwijs, bedrijven, overheden en overige organisaties
• leerlingen een loopbaanprogramma met kans op een baan in de regio bieden, middels leerwerkpleinen en -straten binnen het netwerk Kop van Noord-Holland

Publiek-private samenwerking Technisch leer- en werknetwerk

Pilotproject
De afstand tussen onderwijs en bedrijfsleven is blijvend punt van aandacht. Vooral in een dynamische wereld als de techniek, waarin ontwikkelingen en innovaties elkaar snel opvolgen, is de uitdaging om bij te blijven groot. Door technisch beroepsonderwijs structureel in samenwerking met het bedrijfsleven te verankeren in de gehele onderwijskolom, wordt de aansluiting tussen het voortgezet onderwijs en MBO- en HBO-opleidingen verbeterd.

Het realiseren van een betere aansluiting tussen onderwijs en het technische bedrijfsleven vanuit de vier O’s (overheid, ondernemers, onderwijs en onderzoek) wordt constructief opgepakt door het vormgeven van een technisch leer- en werknetwerk. Hierin is ruimte voor het organiseren van techniek- en matchmarkten, welke jongeren de kans bieden uitgebreid kennis te maken met techniek én het bedrijfsleven. Ook bedrijfsbezoeken maken onderdeel uit van dit netwerk.

Om deze samenhang te versterken heeft ROC Kop van Noord-Holland, samen met (bedrijfs)scholen en een groot aantal bedrijven, een succesvolle aanvraag gedaan bij het Regionaal Investeringsfonds MBO (RIF). Het fonds draagt bij aan het verzorgen van aantrekkelijk en eigentijds MBO-onderwijs. De veranderde arbeidsmarkt maakt het voor MBO-instellingen noodzakelijk (regionaal) samen te werken met innovatieve bedrijven. De verkregen subsidie voor dit project dekt de gehele probleemstelling.
Deel deze pagina:
Facebook Twitter LinkedIn