De ambitie

Tech@Connect streeft naar het realiseren van een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt en het versterken van samenwerking tussen bedrijven op het gebied van personeelsvoorziening. Het waarmaken van deze ambitie maakt dat een duurzaam voldoende aanbod van adequaat opgeleid technisch personeel in de Kop van Noord-Holland beschikbaar is. Om de economische potentie en ontwikkeling te stimuleren en om bij te dragen aan een goed vestigingsklimaat in de Kop. Daarbij gaan we uit van de kracht van de regio en ligt de focus op de sectoren maritiem, techniek en (duurzame) energie.

Verbinding en krachtenbundeling zijn essentieel bij het verwezenlijken van deze ambitie. Tech@Connect werpt zich op als regionaal ondernemers- en onderwijsplatform. Door als regisseur gezamenlijke activiteiten van (technische) onderwijsinstellingen, onderzoeksinstellingen, het (technisch) bedrijfsleven en lokale en regionale overheden in de Kop van Noord-Holland te begeleiden en initiëren, ontstaat één groot regionaal netwerk. Een netwerk waarin overheid, ondernemers, onderwijs en onderzoek elkaar ontmoeten en versterken.
Partners stemmen vraag en aanbod op elkaar af, werken samen in onderwijs, opleidingen, trainingen, stages, werkervarings- en onderzoeksprojecten, baankansen en innovatie. Tech@Connect geeft structureel aandacht aan een leven lang leren, om- en bijscholing in de techniek en kansen in de verschillende sectoren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook wordt de samenwerking gezocht met relevante ontwikkelingen in andere regio’s in Noord-Holland, zoals het Amsterdam Science Park en Techport IJmond.

Doelstellingen

De samenwerking en verbinding van Tech@Connect tussen overheid, ondernemers, onderwijs en onderzoek moet leiden tot duurzaam en blijvend resultaat in de vorm van:

• een doorlopende dialoog tussen onderwijs en bedrijfsleven, waardoor een onderwijsaanbod ontstaat dat aansluit op de behoefte van het bedrijfsleven
• doorlopende leerlijnen
• voldoende stage- en werkervaringsplekken
• meer interesse van jongeren voor techniek
• beschikbaarheid van personeel met de juiste opleiding voor het bedrijfsleven
• een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven
• stimuleren van onderzoek en innovaties bij bedrijven
• meer interesse van bedrijven voor het onderwijs
• meer binding van jongeren met de regio
• een hogere arbeidsparticipatie
• samenwerking en krachtenbundeling
• verbinding met relevante ontwikkelingen in andere regio’s
• promotie en communicatie van leren en werken in de Kop van Noord-Holland

Links:

Amsterdam Science Park:
amsterdamsciencepark.nl/

Techport IJmond:

techport.nl/
Deel deze pagina:
Facebook Twitter LinkedIn