Realisatie en afspraken

Geen zware organisatiestructuur, maar een netwerk met de focus op betrokkenheid. Tech@Connect gaat uit van de aanwezige kwaliteiten en de inzet van regionaal sterke spelers om ambities te realiseren en samenhang en samenwerking te bevorderen. Door initiatieven in de regio te versterken, het delen van kennis en ervaringen en gezamenlijk te investeren maken we werk van een duurzame Noordkop-toekomst.

Afspraken

De directe verbondenheid van partners aan activiteiten kent verschillende vormen;
zij investeren in de vorm van geld, faciliteiten of in ‘het kind’, gekoppeld aan een activiteit.
Gezamenlijk werken de Tech@Connect-partners aan:

Programmaplan ‘Verbinden in techniek’
De gezamenlijke agenda voor de jaren 2017-2020, waarin de doelstellingen en ambities van Tech@Connect zijn opgesteld

Levendige kennisinfrastructuur

Duurzame ontwikkeling in de maritieme- en technieksector en benodigde arbeidsmarkt, in samenhang en samenwerking met onderzoek- en ontwikkelingsbedrijven, onderzoeksinstellingen en kennis- en onderwijsinstituten

Techniekimago

Het versterken en verbeteren van het imago en de beeldvorming van vakmanschap, zoals beroepen in de technieksector en -branches, onder alle jongeren; ongeacht opleidingsniveau

Aanbod en kansen

Een betere aansluiting van het onderwijs op de vraag van het bedrijfsleven

Afstemming

Het sneller doorvertalen van instroomeisen van de arbeidsmarkt naar scholing en opleiding (bedrijf en onderwijs)
Beroepsgerichtonderwijs
Techniekopleidingen aantrekkelijker maken door het ontwikkelen en aanbieden van onderwijs in nauwe afstemming met het bedrijfsleven

Een leven lang leren

Het behouden van personeel en nieuwkomers op de arbeidsmarkt door innovatie en het up-to-date houden van het vakmanschap van huidige techniekwerkers

Resultaatgericht werken
Het behalen van meer resultaat door prioriteren, coördineren, informeren, monitoren en communiceren tussen vraag en aanbod

Bekendheid

De bekendheid van de Kop van Noord-Holland als regio voor leren, werken en ondernemen in de maritieme- en technieksector versterken
Landelijk en regionaal kader
Het initiatief Tech@Connect sluit aan bij:
• het Nationaal Techniekpact 2020
• de uitvoeringsagenda van de TechniekRaad Noord-Holland
• het regionale programma ‘De Kop Werkt!’
• het Strategisch Beleidskader Economie provincie Noord-Holland
• het Topconsortium Kennis en Innovatie Wind op Zee
Deel deze pagina:
Facebook Twitter LinkedIn